Mary Kay LogoPowrót do strony głównej
x Strona wykorzystuje pliki cookies oraz inne narzędzia, które pomogą Ci odkryć to, co kochasz w Mary Kay. Jeżeli nie chcesz korzystać z tych technologii, prosimy o zmianę ustawień swojego komputera tak, by zablokować pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne. Uwaga: niektóre funkcje będą wtedy niedostępne. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień oznacza, że zostałaś poinformowana o takich technologiach i wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.

pssb-logo.png

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja sprzedaży bezpośredniej i podejmowanie działań na rzecz rozwoju tej formy działalności gospodarczej, integracja środowiska związanego ze sprzedażą bezpośrednią, a także prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej.
pssb-logo.png

KODEKS SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

B. ZASADY POSTĘPOWANIA Z KONSUMENTAMI

C. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SPRZEDAWCAMI​

D. ZASADY POSTĘPOWANIA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

E. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ KODEKSU​


A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakres regulacji​
Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB (określany dalej jako "Kodeks") został uchwalony przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ("PSSB") dla będących jego członkami przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej („Przedsiębiorcy”). Kodeks reguluje stosunki między Przedsiębiorcami i Sprzedawcą a Konsumentami, a także stosunki między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą, stosunki pomiędzy Przedsiębiorcami oraz pomiędzy Sprzedawcami. Celem Kodeksu jest podnoszenie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów i ochrona ich interesów, ochrona Sprzedawcy, promocja uczciwej konkurencji w ramach wolnej przedsiębiorczości, utrwalanie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorców w świadomości społecznej oraz ukazanie etycznego aspektu sprzedaży bezpośredniej jako działalności zarobkowej.

Powrót do spisu treści

2. Definicje
Dla potrzeb niniejszego Kodeksu użyte w nim określenia mają następujące znaczenie: "Sprzedaż Bezpośrednia" - sprzedaż wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz Konsumenta, przez osobę prezentującą takie wyroby. Sprzedaż prowadzona jest głównie w domu Konsumenta, jego miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży; powinny towarzyszyć jej wyjaśnienia Sprzedawcy i pokazy produktów; „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; "Przedsiębiorca" - podmiot gospodarczy opierający marketing swoich wyrobów, opatrzonych znakiem towarowym lub innym znakiem wyróżniającym, na systemie dystrybucyjnym polegającym na sprzedaży bezpośredniej, zrzeszony w PSSB; „System dystrybucyjny” – jakikolwiek sposób lub forma działania mająca na celu marketing produktów; "Sprzedawca" - osoba będąca członkiem systemu dystrybucyjnego Przedsiębiorcy Sprzedaży Bezpośredniej, zatrudniona przez tego Przedsiębiorcę albo działająca jako samodzielny podmiot gospodarczy w zakresie handlu lub usług na podstawie zawartej z Przedsiębiorcą umowy agencyjnej, zlecenia, franchisingu lub innej podobnej umowy; "Produkty"- wszelkie towary i usługi, zarówno materialne jak i niematerialne; "Sprzedaż" - nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi Konsumentami, prezentacje i pokazy Produktów, przyjęcie zamówienia, dostawa Produktów oraz pobranie płatności; "Sprzedaż Grupowa" - sprzedaż organizowana przez Sprzedawcę zazwyczaj w domu Konsumenta, który jako gospodarz zaprasza do siebie w tym celu inne jeszcze osoby, połączona z wyjaśnieniami i pokazem Produktów; "Formularz Zamówienia" - pisemne zamówienie, pokwitowanie lub umowa; "Rekrutacja" - każde działanie mające na celu zachęcenie innej osoby do podjęcia działalności w charakterze Sprzedawcy; "Administrator Kodeksu" - niezależna osoba, osoby bądź organ wyznaczony przez PSSB do nadzorowania przestrzegania przez Przedsiębiorców postanowień niniejszego Kodeksu i do rozwiązywania sporów i skarg, dla których podstawę stanowią przepisy Kodeksu.

Powrót do spisu treści

3. Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy zrzeszeni w PSSB są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu, co stanowi warunek ich przyjęcia w poczet członków PSSB i pozostawania w stosunku członkostwa. Od Przedsiębiorców zrzeszonych w PSSB wymaga się promowania w szerokim zakresie ich przynależności do PSSB oraz zasad sprzedaży bezpośredniej zawartych w Kodeksie PSSB.

Powrót do spisu treści

4. Sprzedawcy
Przedsiębiorcy powinni poinformować o treści Kodeksu wszystkich Sprzedawców i wymagać od nich, jako warunku członkostwa w ich systemie dystrybucyjnym, przestrzegania postanowień Kodeksu.

Powrót do spisu treści

5. Wewnętrzna regulacja
Niniejszy Kodeks jest dokonaną przez Przedsiębiorców regulacją działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Kodeks nie jest prawem, ale Przedsiębiorcy są obowiązani do przestrzegania wszystkich jego postanowień, w tym zasad etyki, często przewyższających standardy określone przez obowiązujące prawo. Nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu wykraczających poza zakres regulacji zawartej w przepisach prawa nie rodzi żadnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Z chwilą ustania członkostwa PSSB Przedsiębiorca przestaje być związany postanowieniami Kodeksu. Jednakże do umów lub innych zdarzeń mających miejsce w czasie, gdy Przedsiębiorca był członkiem PSSB, postanowienia Kodeksu stosuje się i po tej chwili.

Powrót do spisu treści

6. Prawo, informacje dla Konsumenta
Uznaje się, że Przedsiębiorcy i Sprzedawcy postępują zgodnie z prawem, dlatego Kodeks nie określa ich obowiązków wobec prawa. Na każde żądanie Konsumenta PSSB udzieli mu informacji o sprzedaży bezpośredniej i regulacjach prawnych jej dotyczących, w tym o uprawnieniach konsumenta jako kupującego i obowiązkach Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy.

Powrót do spisu treści

7. Normy
Kodeks zawiera normy postępowania zgodnego z zasadami etyki dla Sprzedawców i Przedsiębiorców. Zaleca się, by Kodeks był stosowany, jako zbiór norm dla tego rodzaju działalności gospodarczej.

Powrót do spisu treści

8. Zasada eksterytorialności

Warunkiem przyjęcia w poczet i pozostawania członkiem PSSB jest przestrzeganie postanowień Kodeksu PSSB, postanowień Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), o ile Przedsiębiorca prowadzi działalność w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie jest członkiem krajowego stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w tym państwie, oraz postanowień Kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA), o ile Przedsiębiorca prowadzi działalność w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie jest członkiem krajowego stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej w tym państwie.

Powrót do spisu treści

B. ZASADY POSTĘPOWANIA Z KONSUMENTAMI

1. Niedozwolone praktyki
Sprzedawca nie może stosować wprowadzających w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk sprzedaży.

Powrót do spisu treści

2. Przedstawianie się
Na początku prezentacji mającej na celu sprzedaż Sprzedawca powinien, nie czekając na życzenie Konsumenta, przedstawić siebie, Przedsiębiorcę, Produkty i cel swoich zabiegów. W przypadku sprzedaży grupowej Sprzedawca wyjaśnia cel spotkania wszystkim jego uczestnikom. Przed zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca powinien przedstawić wyjaśnienia lub zaprezentować Produkt, a także przedstawić następujące informacje: a) nazwę i adres Przedsiębiorcy, b) najważniejsze cechy oferowanego Produktu, c) cenę Produktu uwzględniającą wszelkie podatki, d) koszty dostawy (jeśli ma to zastosowanie), e) warunki płatności, warunki kredytowania, dostawy lub wykonania umowy, f) istnienie prawa do odstąpienia lub zwrotu, g) warunki gwarancji, h) szczegóły i ograniczenia dotyczące serwisu w okresie po sprzedaży.

Powrót do spisu treści

3. Wyjaśnienia i pokaz
Pokaz oferowanego Produktu i dotyczące go wyjaśnienia powinny być dokładne i wyczerpujące. Informacje dla Konsumentów powinny być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki w transakcjach handlowych oraz zasad dotyczących ochrony szczególnych grup Konsumentów, np. małoletnich lub osób w podeszłym wieku.

Powrót do spisu treści

4. Odpowiedzi na pytania
Sprzedawca powinien udzielić dokładnych i zrozumiałych odpowiedzi na wszystkie pytania Konsumentów dotyczące Produktu i oferty.

Powrót do spisu treści

5. Formularz zamówienia
W czasie sprzedaży Sprzedawca powinien przedłożyć Konsumentowi Formularz Zamówienia. Formularz Zamówienia winien zawierać dane identyfikujące Przedsiębiorcę w szczególności nazwę (imię i nazwisko), stały adres oraz numer telefonu i Sprzedawcę (imię i nazwisko oraz podpis), a także inne informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, jak również, kiedy jest to wymagane przez przepisy, wzór umowy sprzedaży lub umowy kredytowej.

Powrót do spisu treści

6. Przyrzeczenia ustne
Sprzedawca może składać jedynie takie ustne przyrzeczenia dotyczące Produktu, do których został upoważniony przez Przedsiębiorcę.

Powrót do spisu treści

7. Odstąpienie od umowy i zwrot Produktu
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy zapewnią, żeby każdy Formularz Zamówienia zawierał zapis umożliwiający Konsumentowi odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Powrót do spisu treści

8. Gwarancja i serwis w okresie po sprzedaży, zawiadomienie o niezgodności Produktu z umową
Warunki gwarancji a także warunki i ograniczenia serwisu w okresie po sprzedaży, nazwa i adres wykonującego obowiązki gwaranta, czas trwania gwarancji i roszczenia przysługujące Konsumentowi powinny być w jasny sposób określone w formularzu zamówienia lub towarzyszących mu dokumentach, albo w dokumentach dostarczanych razem z Produktem. W przypadku, gdy Konsument stwierdzi niezgodność Produktu z umową, zawartą z Przedsiębiorcą albo Sprzedawcą, zachowuje on uprawnienia przewidziane w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, jeżeli zawiadomi o niezgodności, odpowiednio Przedsiębiorcę albo Sprzedawcę, w terminie trzech miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

Powrót do spisu treści

. Odpowiedzi na pytania
Sprzedawca powinien udzielić dokładnych i zrozumiałych odpowiedzi na wszystkie pytania Konsumentów dotyczące Produktu i oferty.

Powrót do spisu treści

9. Literatura
Literatura promocyjna, reklamy i ulotki nie powinny zawierać mylących lub oszukańczych opisów Produktu, stwierdzeń lub ilustracji; powinny zaś być opatrzone nazwą i adresem lub dodatkowo numerem telefonu Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy. Wskazane materiały powinny być zgodne z postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz przepisami dotyczącymi sprzedaży dzieciom i osobom małoletnim, w szczególności zawartymi w Dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych") i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) lub innymi przepisami, które zmienią lub zastąpią wskazane powyżej regulacje.

Powrót do spisu treści

10. Świadectwa
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni powoływać się na świadectwa lub opinie niepotwierdzone, nieprawdziwe, nieaktualne albo z innych powodów nieodpowiednie, albo też nie mające związku z ofertą, bądź których użycie może wprowadzić w błąd Konsumentów.

Powrót do spisu treści

11. Porównywanie i pomawianie
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy powinni powstrzymać się od stosowania porównań, które mogą wprowadzić w błąd i pozostają w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. Porównania powinny być dokonywane w sposób uczciwy i oparte na konkretnych faktach, w szczególności powinny być zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, lub innymi przepisami, które zmienią lub zastąpią wskazaną regulację. Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni formułować negatywnych ocen na temat działania jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy lub Produktu ani wprost ani w sposób dorozumiany. Przedsiębiorcom i Sprzedawcom nie wolno w nieuczciwy sposób wykorzystywać opinii o innym przedsiębiorcy, jego nazwy, znaku towarowego lub produktu.

Powrót do spisu treści

12. Poszanowanie prywatności
Osobisty lub telefoniczny kontakt z Konsumentem powinien być nawiązywany w taki sposób i w takim czasie, aby nie stanowił ingerencji w sferę prywatności Konsumenta i nie był dla niego uciążliwy. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca ma obowiązek przerwać pokaz lub prezentację Produktu. Przedsiębiorcy i Sprzedawcy powinni zapewnić odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony wszelkich prywatnych informacji udostępnionych przez Konsumentów lub potencjalnych Konsumentów.

Powrót do spisu treści

13. Uczciwość
Sprzedawca ma obowiązek uszanować brak doświadczenia Konsumenta, nie wolno mu nadużywać jego zaufania i wykorzystywać dla swoich celów jego wieku, choroby, umysłowej lub fizycznej niedołężności, naiwności, braku orientacji lub nieznajomości języka.

Powrót do spisu treści

14. Sprzedaż z polecenia
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie mogą zachęcać do zakupu Produktu używając argumentu, że Konsument zapłaci niższą cenę lub ją odzyska, o ile zachęci inne osoby do podobnych zakupów u Sprzedawcy.

Powrót do spisu treści

15. Dostawa
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy powinni dostarczać Konsumentowi zamówione przez niego Produkty w ustalonym terminie, najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni następujących po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, chyba że strony ustaliły inny termin. Konsumenci powinni zostać powiadomieni jeżeli Sprzedawca lub Przedsiębiorca nie jest w stanie wykonać umowy, zwłaszcza z tego powodu, że zamówione Produkty są niedostępne. W takiej sytuacji Konsument powinien otrzymać jak najszybciej zwrot wszelkich kwot, które wpłacił, jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu.

Powrót do spisu treści

C. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SPRZEDAWCAMI

1. Przestrzeganie przez Sprzedawców postanowień Kodeksu
Przedsiębiorcy są zobowiązani wymagać od Sprzedawców, jako warunku członkostwa w ich systemie dystrybucyjnym, aby przestrzegali postanowień Kodeksu lub innego zbioru zasad postępowania obowiązującego u danego Przedsiębiorcy, spełniającego wymogi wynikające z Kodeksu.

Powrót do spisu treści

2. Rekrutacja
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni stosować mogących wprowadzić w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk rekrutacyjnych w kontaktach ze Sprzedawcami lub potencjalnymi Sprzedawcami.

Powrót do spisu treści

3. Informacje dotyczące prowadzenia działalności
Informacje udzielane przez Przedsiębiorcę Sprzedawcom i potencjalnym Sprzedawcom dotyczące możliwości zarobkowych i innych korzyści oraz związanych z nimi praw i obowiązków powinny być prawdziwe, dokładne i wyczerpujące oraz podawane w rzetelny i uczciwy sposób. Przedsiębiorcy nie powinni powoływać się wobec potencjalnych Sprzedawców na żadne niesprawdzalne okoliczności, ani składać obietnic, które nie mogą być dotrzymane.

4. Odstąpienie od umowy
Informacje udzielane przez Przedsiębiorcę Sprzedawcom i potencjalnym Sprzedawcom dotyczące możliwości zarobkowych i innych korzyści oraz związanych z nimi praw i obowiązków powinny być prawdziwe, dokładne i wyczerpujące oraz podawane w rzetelny i uczciwy sposób. Przedsiębiorcy nie powinni powoływać się wobec potencjalnych Sprzedawców na żadne niesprawdzalne okoliczności, ani składać obietnic, które nie mogą być dotrzymane.

5. Prawo do wynagrodzenia
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie powinni w nierzetelny sposób przedstawiać rzeczywistych lub możliwych do uzyskania zarobków Sprzedawców. Jakiekolwiek oświadczenia dotyczące wynagrodzeń lub sprzedaży powinny być oparte na udokumentowanych faktach.

Powrót do spisu treści

6. Stosunki wzajemne
Przedsiębiorcy powinni zawrzeć ze swymi Sprzedawcami pisemne porozumienie zawierające wszystkie istotne postanowienia regulujące stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą albo też przedłożyć im oświadczenie w formie pisemnej lub oświadczenie utrwalone na papierze lub na innym trwałym nośniku zawierające takie postanowienia. Przedsiębiorcy powinni poinformować Sprzedawców o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza o obowiązku uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym, uiszczania podatków i opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Powrót do spisu treści

7. Opłata
Nie należy żądać od Sprzedawców lub potencjalnych Sprzedawców nadmiernie wysokich opłat wstępnych, opłat za materiały promocyjne oraz wszelkich innych opłat związanych wyłącznie z prawem uczestnictwa w działalności. Wysokość wszelkiego rodzaju opłat powinna być uzasadniona. Przedsiębiorcy i Sprzedawcy uznają za zakazane i zobowiązują się nie stosować praktyk, polegających na tym, że Sprzedawca wnosi opłatę za przystąpienie do Systemu dystrybucyjnego Przedsiębiorcy i uzyskuje zarobki z opłat pobieranych od kolejnych Sprzedawców, których wprowadził do tego Systemu dystrybucyjnego.

Powrót do spisu treści

8. Wypowiedzenie umowy
W przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Przedsiębiorcę ze Sprzedawcą na skutek wypowiedzenia przez Sprzedawcę, Przedsiębiorca powinien odkupić od Sprzedawcy, za co najmniej 90 % ceny zakupu, nadające się do sprzedaży Produkty, materiały informacyjno-instruktażowe, próbki Produktów lub zestawy prezentacyjne, zakupione u Przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wypowiedzenia, pomniejszając tę cenę o wynagrodzenie uzyskane przez Sprzedawcę w związku z zakupem tych zwracanych Produktów. Przedsiębiorca nie ma jednak obowiązku odkupienia Produktów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek Produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest nie są nowe i nieużywane.

Powrót do spisu treści

9. Zapasy
Przedsiębiorcy nie powinni wymagać od Sprzedawców, aby kupowali Produkty w nadmiernych ilościach, ani zachęcać ich do tego. Przy określaniu właściwej ilości Produktów należy wziąć pod uwagę: stosunek zapasów do realnych możliwości sprzedaży, konkurencyjność produktu, warunki rynkowe oraz politykę Przedsiębiorcy w zakresie możliwości zwrotu przez Konsumenta produktu i odzyskania zapłaconej ceny.

Powrót do spisu treści

10. Wynagrodzenie i rachunki
Przedsiębiorcy powinni przedstawiać Sprzedawcom okresowe rozliczenia uwzględniające sprzedaż, zakupy, wynagrodzenia, prowizje, premie, upusty i inne odpowiednie dane zgodnie z ustaleniami poczynionymi między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą. Wszelkie wymagalne należności winny zostać wypłacone, a wstrzymanie wypłaty bez uzasadnienia jest niedopuszczalne.

Powrót do spisu treści

11. Szkolenie
Przedsiębiorcy powinni zapewnić odpowiednie szkolenie Sprzedawców, tak aby w swojej działalności postępowali zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie, w tym z zasadami etyki. Przedsiębiorcy powinni udostępniać Sprzedawcom informacje o obowiązujących kodeksach etycznych, produktach oraz rynku, na którym produkty są rozprowadzane. Szkolenie powinno być prowadzone za pomocą podręczników, przewodników, materiałów audiowizualnych albo w formie sesji szkoleniowych.

12. Inne materiały
Przedsiębiorcy powinni zakazać Sprzedawcom posługiwania się wszelkimi materiałami, które są niezgodne z zasadami i procedurami lub innymi wewnętrznymi regulacjami Przedsiębiorcy. Sprzedawca, który sprzedaje zaakceptowane przez Przedsiębiorcę materiały szkoleniowe lub promocyjne, niezależnie czy w formie drukowanej czy elektronicznej, powinien: (i) wykorzystywać wyłącznie materiały zgodne z zasadami, których przestrzega Przedsiębiorca, (ii) powstrzymywać się od stosowania wymogu zakupu takich materiałów wspierających sprzedaż przez Sprzedawców z jego linii podporządkowanej, (iii) dostarczać materiały wspierające sprzedaż w uzasadnionych przypadkach i po rozsądnej cenie, odpowiednio do podobnych materiałów ogólnie dostępnych na rynku, oraz (iv) przedstawiać na piśmie zasady zwrotu produktów na takich samych warunkach jak zasady zwrotu przedstawiane Sprzedawcy przez Przedsiębiorcę. Przedsiębiorcy powinni podjąć właściwe i uzasadnione działania w celu zapewnienia zgodności materiałów wsparcia sprzedaży wytwarzanych przez Sprzedawcę z postanowieniami Kodeksu PSSB. Takie same działania powinny zostać podjęte przez Przedsiębiorców w celu zapewnienia, aby materiały te nie zawierały wprowadzających w błąd lub oszukańczych treści.

Powrót do spisu treści

D. ZASADY POSTĘPOWANIA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

1. Zasada nadrzędna
Od Przedsiębiorców zrzeszonych w PSSB wymaga się, by postępowali w stosunku do siebie w sposób uczciwy.

Powrót do spisu treści

2. Pozyskiwanie Sprzedawców innych Przedsiębiorców
Przedsiębiorcy i Sprzedawcy nie mogą zachęcać Sprzedawców innego Przedsiębiorcy, ani czynić jakichkolwiek innych zabiegów w celu pozyskania ich dla siebie lub swojego Przedsiębiorcy.

Powrót do spisu treści

3. Pomawianie
Przedsiębiorcy nie powinni formułować negatywnych ocen na temat Produktów innego Przedsiębiorcy, jego systemu sprzedaży lub marketingu albo jakichkolwiek innych charakterystycznych elementów tworzących wizerunek tego Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie mogą akceptować takich zachowań Sprzedawców działających w ich organizacjach.

Powrót do spisu treści

E. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ KODEKSU

1. Odpowiedzialność Przedsiębiorców
Za przestrzeganie postanowień Kodeksu odpowiedzialny jest przede wszystkim każdy Przedsiębiorca. W wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Kodeksu, Przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu zaspokojenia roszczeń poszkodowanego. Każdy Przedsiębiorca będący członkiem PSSB lub kandydujący do PSSB jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie Kodeksu PSSB („Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie Kodeksu”). Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie Kodeksu odpowiada za zapewnienie zgodności postępowania Przedsiębiorcy z Kodeksem i udzielanie odpowiedzi na pytania Krajowego Administratora Kodeksu. Osoba Odpowiedzialna za Przestrzeganie Kodeksu będzie ponadto odpowiedzialna u danego Przedsiębiorcy za kontakty ze Sprzedawcami, pracownikami Przedsiębiorcy, konsumentami i opinią publiczną w sprawach dotyczących Kodeksu PSSB.

Powrót do spisu treści

2. Odpowiedzialność PSSB
PSSB wyznaczy osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie skarg. PSSB podejmie wszelkie odpowiednie działania w celu załatwienia skarg Konsumentów, Sprzedawców lub Przedsiębiorców.

Powrót do spisu treści

3. Krajowy Administrator Kodeksu
PSSB powierza pełnienie funkcji Krajowych Administratorów Kodeksu adwokatom lub radcom prawnym. Obecnie funkcję tę pełnią: adwokat Maciej Łaszczuk i adwokat dr Andrzej Zbroja. Krajowi Administratorzy Kodeksu będą nadzorowali przestrzeganie Kodeksu przez Przedsiębiorców oraz rozstrzygali wszelkie niezałatwione skargi Konsumentów i Sprzedawców oparte na postanowieniach Kodeksu. Adresy Krajowych Administratorów Kodeksu dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej PSSB.

Powrót do spisu treści

4. Działania
Działania podejmowane przez Przedsiębiorców, PSSB lub Administratorów Kodeksu mogą mieć formę decyzji nakazującej unieważnienie zamówienia, zwrot zakupionych towarów i zapłaconej ceny lub inną odpowiednią formę włącznie z ostrzeżeniem Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy, unieważnieniem lub rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Przedsiębiorcą, pozbawieniem Przedsiębiorcy członkostwa w PSSB i podaniem do publicznej wiadomości takich działań i sankcji.

Powrót do spisu treści

5. Rozpatrywanie skarg
Przedsiębiorcy, PSSB oraz Administratorzy Kodeksu określą tryb postępowania w sprawach skarg oraz zapewnią, aby w każdym wypadku wpłynięcie skargi zostało bezzwłocznie potwierdzone. Rozstrzygnięcie każdej sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie. Konsument nie ponosi żadnych opłat za rozpatrywanie jego skargi.

Powrót do spisu treści

6. Skargi Przedsiębiorców
Skargi Przedsiębiorcy na innego Przedsiębiorcę lub na PSSB będą rozpatrywane przez Administratorów Kodeksu lub przez niezależnego arbitra. Szczegółowy tryb postępowania określi PSSB.

Powrót do spisu treści

7. Publikacja
PSSB opublikuje Kodeks i upowszechni go w najszerszym możliwym zakresie. Odpisy Kodeksu będą wydawane bezpłatnie każdemu zainteresowanemu.


Data publikacji
15 czerwca 1970

Zmodyfikowany
przez Zarząd PSSB
15 września 2009


​​​​​​