WARUNKI UŻYTKOWANIA                                                                                                                                      ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ MARY KAY INC. I OGRANICZENIA PRAWNE


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYN. KORZYSTAJĄC Z WITRYN UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z WITRYN.
 

CEL/ZAMIERZENIE WITRYN

 
Witryna marykay.pl jest ogólnie udostępniona celem informowania o marce i produktach. Mary Kay nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej. Produkty Mary Kay są jedynie do nabycia za pośrednictwem Niezależnych Konsultantek, które można zlokalizować z wykorzystaniem aplikacji Lokalizator Konsultantek. Po dokonaniu wyboru Niezależnej Konsultantki można przejść na Osobistą Stronę Internetową Konsultantki (Personal Web Site). Dzięki temu, użytkownik otrzyma możliwość bezpośredniej konsultacji wszelkich spraw dotyczących pielęgnacji i higieny skóry.
 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW


Prawa autorskie do wszystkich treści i materiałów zamieszczonych na Witrynach należą do Mary Kay® Inc. Jeśli nie postanowiono inaczej, żadne treści z Witryny Mary Kay®, ani żadnej innej strony stanowiącej własność Mary Kay® lub przez Mary Kay® zarządzanej, kontrolowanej, nadzorowanej nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, przekazywane, wysyłane, transmitowane ani dystrybuowane w żaden sposób. Każde nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych na Witrynach może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku towarowego lub innych.
 
Aplikacja Lokalizator Konsultantek została zaprojektowana do wykorzystania przez osoby fizyczne zainteresowane zakupem produktów firmy Mary Kay® od Niezależnej Konsultantki i/lub poszukujące informacji, w jaki sposób można zostać Niezależną Konsultantką. ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA TEJ APLIKACJI W INNYCH CELACH, a w szczególności pozyskiwania przez strony trzecie informacji, kontaktów i danych za pośrednictwem Niezależnej Konsultantki.
 
Osobiste Witryny Internetowe Niezależnych Konsultantek (Independent Beauty Consultant Personal Web Sites) zostały stworzone wyłącznie do wykorzystania przez osoby fizyczne poszukujące informacji o produktach firmy Mary Kay® lub informacji jak zostać Niezależną Konsultantką.
 
Wszystkie niezależne Konsultantki, które zdecydują się otworzyć Osobistą Witrynę Internetową zobowiązują się wykorzystywać informacje zdobyte poprzez Osobistą Witrynę Internetową wyłącznie do celów związanych z pracą Niezależnej Konsultantki.
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA TYCH INFORMACJI DO INNYCH CELÓW, a w szczególności pozyskiwania przez osoby trzecie kontaktów i danych konsultantek lub klientów. 
 
Użytkownik potwierdza, że przyjął do wiadomości i zrozumiał politykę prywatności firmy. Wszelkie dane, które użytkownik zdecyduje się dostarczyć poprzez Witrynę mogą być dostarczone wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zrozumie i będzie miał świadomość wykorzystania tych danych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania swoich danych w związku z korzystaniem z witryn, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za spraw ochrony prywatności oznaczonej w dziale Polityka Prywatności.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


Wszystkie Witryny zostały stworzone i są zarządzane przez Mary Kay®. Mary Kay® nie gwarantuje, że materiały dostępne na Witrynach są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Polską. Użytkownicy, którzy zdecydują się odwiedzić witryny z innych lokalizacji czynią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko odpowiedzialności wobec lokalnych przepisów prawa. Wszystkie roszczenia odnoszące się do stron internetowych oraz ich wykorzystania regulowane są przez prawo polskie bez jakiegokolwiek konfliktu ustawodawstw.
 

ZNAKI HANDLOWE

 
Znaki handlowe, usługowe i logotypy (zwane łącznie znakami handlowymi) wykorzystane i pojawiające się na Witrynach są zarówno zarejestrowanymi jak i niezarejestrowanymi znakami handlowymi Mary Kay® Inc., o ile nie zaznaczono inaczej. Żadne informacje zamieszczone na Witrynach nie powinny być interpretowane, jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na Witrynach.
 

ODSYŁACZE/LINKI


Na Witrynach mogą pojawiać się linki do stron internetowych osób trzecich. Stanowią one wyłącznie udogodnienie dla użytkownika. Korzystanie z tych linków spowoduje opuszczenie Witryny. Firma Mary Kay® nie dokonała analizy wszystkich witryn internetowych innych podmiotów i nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści udostępnione na tych stronach. Firma Mary Kay® nie jest przedstawicielem właścicieli tych stron i nie bierze odpowiedzialności za treści i informacje tam zamieszczane, ani za efekty wynikające z wykorzystania takich treści lub informacji. Wejście na strony internetowe podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na Witrynie Mary Kay®, odbywa się na własne ryzyko.

Chcąc dostać się na główną Witrynę Internetową należy zastosować się do poniższych wskazówek. 
Link, który prowadzi do Witryny:

  

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW


Z wyjątkiem informacji objętych Polityką Prywatności Firmy wszelkie informacje, materiały, pomysły lub inne dane przesłane do lub przekazane przez Witrynę z wykorzystaniem wszelkich środków przekazu nie będą traktowane jako poufne lub stanowiące zastrzeżoną własność i mogą być rozpowszechniane i wykorzystywane przez firmę Mary Kay® w dowolnym celu, włączając, lecz nie ograniczając prawa do rozwoju i wytwarzania produktów ("Środki Komunikacji"). Mary Kay® i wskazane przez nią podmioty maja prawo kopiować, ujawniać, rozpowszechniać i dowolnie wykorzystywać Środki Komunikacji oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych. Zabrania się przesyłania i transmisji na Witrynę lub z Witryny jakichkolwiek nielegalnych, niebezpiecznych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, gorszących, podburzających, pornograficznych, bluźnierczych lub innych materiałów, które mogłyby stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem.

 

ZMIANY I MODYFIKACJE WARUNKÓW KORZYSTANIA


Firma Mary Kay® zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunki Korzystania w dowolnym momencie, a użytkownik Witryny wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym, zaleca się okresowo odwiedzać Witrynę w celu upewnienia się, czy warunki korzystania nie zostały zmienione. Niektóre Warunki Korzystania mogą być modyfikowane i zastępowane w związku z uwarunkowaniami prawnymi, którym podlegają poszczególne strony dostępne na Witrynie.
 
 
 
                                                                   © Mary Kay® Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.                                                                                                        
Zabrania się wykorzystywania całości lub fragmentów bez pisemnej zgody Mary Kay® Inc. oraz  Webmaster